Bestemmelser

Vedrørende flyttetransport og opbevaring.
Nedenfor er anvendt følgende betegnelser:

Ved FIRMAET forstås flyttefirmaet.

Ved KUNDEN forstås ejeren, som respektive den der på ejerens vegne – eller i øvrigt legitimeret hertil af denne bestiller flytningen.

BETINGELSER FOR FLYTTETRANSPORT. 
1. Vilkår. 
Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser, eller af særlig skriftlig aftale mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

2. Ansvar. 
a. Firmaet bærer ansvaret som fragtfører.
b. Firmaet er dog kun ansvarlige for bortkomst eller skade, som skyldes fejl eller forsømmelser hos firmaet eller det af dette antagne mandskab. Firmaet er således f. eks. ikke ansvarlige for tab, der skyldes force majeure eller godsets egen beskaffenhed (herunder at godset ikke kan tåle påvirkninger der normalt forekommer under flyttetransport og opbevaring).
c. Firmaet er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold.
d. Kunden har pligt til skriftlig at gøre firmaet opmærksom på, at der er tale om særligt værdifuldt gods, såsom antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, m.v., guld, sølv, ædelstene og penge.
e. Firmaet er uden ansvar for bortkomst eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af kunden eller personer, der handler på dennes vegne.
f. Firmaet kan ikke stilles til ansvar for skader, opstået i forbindelse med vind og vejr. Det er til enhver tid kundens ansvar at pakke møbler og o.lign. forsvarligt ind, så de kan tåle flytning i vind og vejr.
g. Firmaet kan ikke stilles til ansvar for bortkommet effekter som er opstået under flytningen. Det er til enhver tid kundens ansvar at melde bortkommet effekter til egen indboforsikring.

 1. Erstatning. 
  a. Firmaets erstatningspligt begrænses til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar for nøje specificerede genstande.
  b. Erstatningen kan ikke overstige det af kunden dokumenterede tab og kan højst andrage 50.000 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af en flyttekasse og max. 1. mio. kr. pr. flytteopgave, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar. Kundens selvrisiko udgør kr. 1.000,00 ved enhver skade. Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed (f.eks. et service), er firmaet kun ansvarlig for ét kolli. Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har firmaet intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden, medmindre særligt skriftlig aftale er truffet herom.
  c. Når erstatning for fuld nyværdi er betalt, overgår ejendomsretten til det bortkomne/beskadigede gods til firmaet.
  d. I stedet for kontant erstatning kan firmaet efter aftale med kunden levere nye effekter, identiske med de bortkomne/beskadigede, eller efter aftale med kunden lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne.

  4. Skadesikring: 
  Firmaet dækker ikke ridser, skrammer og lignende på gulve, vægge, døre og karme. Det er til enhver tid kundens ansvar, at tildække disse overflader for, at undgå eventuelle skader ved fra- og tilflytning af indbo. Ligeledes kan firmaet ikke stilles til ansvar for skader på opgang, herunder gulvbelægning, vægge og opgangslamper.

Ligeledes er det til enhver tid, kundens ansvar at indpakke møbler o.lign. i korrekt emballage, såsom bobleplast, strækplast og/eller bølgepap for at sikre en optimal beskyttelse af møblet og/eller overflader, på bordplader, skabsplader o.lign. Firmaet kan derfor ikke stilles til ansvar for buler, skrammer og ridser som kan opstå i forbindelse med almindelig flytning af effekterne, såfremt de ikke har været forsvarligt indpakket og gjort klar til transport/flytning.

5. Reklamationer 
Krav om erstatning bør skriftligt tilstilles firmaets kontor. Ved synlige mangler skal reklamationen sendes straks, i andre tilfælde uden ugrundet forsinkelse og senest 48 timer efter henholdsvis flytningens afslutning eller godsets udlevering.

SÆRLIGE BETINGELSER VEDRØRENDE FLYTTETRANSPORT 
6. Transportopgavens omfang 
a. Transporten omfatter, med mindre andet er aftalt, ned- og opbæring, kørsel samt løs anbringelse af flyttegodset efter kundens anvisning på den nye plads. Af- og påmontering foretages kun ifølge særlig aftale.
b. Særlig aftale må træffes, hvis kunden ønsker ind- og udpakning foretaget af firmaet, eller hvis transporten omfatter genstande der vejer over 75 kg.

7. Transport af farligt gods. 
a. Modtages farligt gods til transport, skal kunden give firmaet nøjagtige skriftlige oplysninger, om hvori faren består og om de forsigtighedsregler, som skal iagttages.

8. Betaling for flyttetransport. 
a. Tilbud er gældende i 8 dage fra afgivelse og sker på basis af de på tilbudsdagen gældende arbejdslønninger, takster, fragter og valutakurser m.v.
b. Firmaet opkræver fragtbetaling ved arbejdets afslutning, medmindre andet er særskilt aftalt.
c. Hvis en bestilt flytning på grund af forhold, som kunden er ansvarlig for, ikke kan udføres som aftalt, skal flyttefirmaet være berettiget til at få dækket dokumenteret tab det måtte lide, idet vederlaget dog ikke kan overstige den aftalte pris for flytningen. Denne bestemmelse træder dog ikke i kraft, såfremt ændringen af det aftalte skyldes forhold, som kunden bevisligt ikke har kunnet undgå, og hvis følger kunden var ude af stand til at hindre, og kunden har meddelt firmaet dette senest 24 timer og ved virksomhedsflytninger senest 3 hverdage før den aftalte tid for flytningens begyndelse.

SÆRLIGE BETINGELSER FOR UDENLANDSFLYTNINGER 
9. Generelt 
Udover førstnævnte fælles og særlige betingelser gælder ved udenlandsflytninger: a. Kunden erklærer med sin underskrift på ordrebekræftelsen, at der ikke befinder sig toldpligtigt eller ulovligt gods i indboet (f.eks. tobak, spiritus, pornografi, narkotika, våben m.v.)
b. Jfr. punkt 8 a forbeholder firmaet sig ret til en regulering af den aftalte pris, såfremt der 8 dage efter tilbudsdagen sker udefra kommende ændringer med hensyn til takster, fragter, afgifter og valutakurser, og snarest muligt informerer kunden om dette. Betaling ved udenlandsflytninger sker før på- eller aflæsning af godset, medmindre andet er særskilt aftalt.

SÆRLIGE BETINGELSER VEDRØRENDE OPBEVARING 
10. Generelt 
a. Firmaets magasin er grundmuret med fast tag og bygningsforsikret.
b. Gods der er udsat for hurtig fordærvelse, farligt gods, som kan påføre andet hos firmaets opbevaret gods skade, modtages ikke til opbevaring, medmindre der træffes udtrykkeligt aftale herom.
c. Skulle sådant gods uden firmaets vidende være blevet oplagret, hæfter kunden efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

11. Forsikring 
a. Opbevaret gods er ikke forsikret af firmaet for så vidt angår hændelige skader, men der kan tegnes forsikring via firmaet mod brand, indbrudstyveri og vandskade efter skriftlig aftale mod særskilt betaling.
b. Holder kunden selv godset forsikret, opgives forsikringsselskabets navn samt forsikringssum til firmaet. Kunden bør gøre sit forsikringsselskab opmærksom på flytningen.

12. Specifikation 
a. Godset modtages kun til opbevaring efter ydre besigtigelse.
b. Er der ikke ved indlagringen udarbejdet specifikation, betragtes det indlagrede som et parti, og opbevaringsbeviset er i så fald ikke noget bevis for, hvor meget der er opbevaret.
c. Såfremt specifikation over det indlagrede tilstilles kunden, må eventuelt reklamation tilsendes firmaet skriftligt.
d. Kunden har pligt til at gøre firmaet opmærksom på, hvis der er tale om særlige forhold vedrørende værdi og indhold af kasser og lignende. Firmaet er kun ansvarlige for egne fejl og forsømmelser.
e. Specifikationen optages kun mod betaling for det dermed forbundne arbejde. Hvis der af det oplagrede specificerede gods udtages genstande, eller hvis kunden i øvrigt foretager nogen som helst handling med hensyn til godset, må han på ny sammen med firmaet fastslå godsets antal, respektive vægt og beskaffenhed. Firmaet er kun ansvarlig for egne skader.

13. Skadedyr 
Firmaet er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold.

14. Rengøring og vedligeholdelse Firmaet har ikke pligt til foranstaltninger til rengøring eller vedligeholdelse af det opbevarede. Sådanne foranstaltninger udføres kun efter skriftlig ordre og mod betaling.

15. Besigtigelse. 
a. Effekter opmagasineret hos firmaet kan kun udleveres og udkøres af flyttefirmaet. Udlevering kan kun ske efter forudgående aftale med firmaet. Og arbejdet der er forbundet hermed, beregnes efter på udleveringstidspunktets gældende priser.

16. Betaling ved opbevaring 
Ved ind- og udlevering beregnes arbejdspenge. Opbevaringsafgiften beregnes normalt månedsvis og erlægges i mangel af anden skriftlig aftale månedsvis forud. Eventuelt for meget betalt opmagasineringsafgift refunderes efter udlevering, dog kun for halve måneder.

17. Legitimation 
a. Ved godsets modtagelse udsteder firmaet i kundens navn et opbevaringsbevis, der ikke må transporteres til tredjemand, hverken til eje eller til sikkerhed, medmindre firmaet har givet det påtegning herom.
b. Delvis udlevering kan kun finde sted mod påtegning herom på opbevaringsbeviset.
c. Opbevaringsbeviset må opbevares omhyggeligt hos kunden. Går det tabt, kan firmaet mod forevisning af behørig billedlegitimation og mod kvittering udlevere godset til kunden.
d. Udlevering til tredjemand kan kun ske ved fuldmagt fra kunden.

18. Tvangssalg 
Udebliver forfalden opbevaringsbetaling udover den aftalte betalingsfrist, kan firmaet efter skriftlig påkrav om betaling til kunden, hvis
– denne har opgivet sin ret til genstandene, eller
– det opbevarede ikke mere giver sikkerhed for vederlaget for yderligere opbevaring, eller
– der er tale om let fordærvelige varer, eller
– kunden er forsvundet og forgæves har været søgt lokaliseret i en længere periode, eller i lignende situationer, ved offentlig vurdering eller auktion bortsælge så meget af godset, at firmaets samlede fordring inkl. omkostninger dækkes. Eventuel overskydende salgssum udbetales til kunden.

19. Definitioner: 
Ved prisangivelse defineres stueetage at være beliggende i grundplan (uden trapper). Øvrige etagebenævnelser defineres ud fra foranstående. Kunden har pligt til at oplyse firmaet om korrekt etagebenævnelse. Med normale tilkørselsforhold skal forstås at flyttevogn kan parkere i en afstand af max 5 m. fra på- og aflæsningssted.